Nikon Imaging | Thailand | Asia Pacific

ข่าวองค์กร

08-01-2014

บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Award for Beginners

บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด (NTC) หนึ่งในโรงงานผลิตกล้องดิจิตอล เอสแอลอาร์ และเลนส์นิคอน ภายใต้กลุ่มบริษัทนิคอน ได้รับรางวัล “CSR-DIW Award for Beginners” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

Corporate Social Responsibility - Department of Industrial Works (CSR-DIW) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้ประกอบ กิจการด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน รับผิดชอบต่อสังคม อ้างอิงตามมาตรฐานหลัก 7 ข้อของ ISO26000* ในทุก ๆ ปี กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะทำการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้นจะพิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดไว้

และในปีนี้ นิคอน (ประเทศไทย) ก็เป็นหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ด้วยความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการบำบัดน้ำเสียและการควบคุมและจัดการขยะ อุตสาหกรรม โดยแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามเกณฑ์และเป็น ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง นิคอน (ประเทศไทย) จึงเป็น 1 ใน 721 โรงงานอุตสาหกรรมจากทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัล”CSR-DIW for Beginners” ในปีนี้
นิคอน (ประเทศไทย) จะยังคงสืบต่อเจตนารมณ์และดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ CSR-DIWอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับสังคมไทยต่อไป
*ISO26000 คือมาตรฐานสากลเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ISO26000 ครอบคลุมหลักการดำเนินงาน ทั้ง 7 ข้อ ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน