นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศใช้วันที่ 1 สิงหาคม 2565

บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Nikon” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญและเคารพความเป็นส่วนตัวและตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)  

Nikon จึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) ฉบับนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งานทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้บริการต่าง ๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) ได้รับความคุ้มครองและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย

1. คำนิยาม

1)     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

2)     “Nikon” หมายถึง บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

3)     “Nikon Group” หมายถึง นิคอน คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือในต่างประเทศด้วย

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Nikon เก็บรวบรวม

Nikon เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลตามประเภทดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ รูปถ่าย อาชีพ ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล ที่อยู่ ประเทศที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Twitter เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ เช่น บัญชีผู้ใช้ (username) รหัสผ่าน (password) เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการ เช่น ประวัติการซื้อสินค้า ประวัติการเคลมสินค้า ประวัติการซ่อมแซมสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน หมายเลชสมาชิก ข้อร้องเรียน เป็นต้น
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Nikon เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรงหรือผ่านซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ โดยเราอาจเก็บข้อมูลดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้

 • IP Address ประเภทและตำแหน่งของเบราว์เซอร์ ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ การตั้งค่าภาษา วันที่ เวลา และความถี่ในการเข้าชมของท่าน หน้าที่ท่านเข้าชมและระยะเวลาที่เข้าชม เมื่อท่านคลิก คัดลอก หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ และข้อมูลที่คล้ายกัน การใช้งานและการตั้งค่าออนไลน์ทั่วไป ซึ่งรวบรวมโดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (ดูเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 11 ด้านล่าง)
 • เนื้อหา สื่อ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใดๆ ที่ท่านซื้อ หรือที่ท่านเข้าชม ใช้ คัดลอก ดาวน์โหลดหรือคลิกลิงก์เพื่อเข้าชมภายในเว็บไซต์ของเรา
 • การยอมรับของท่าน (หรืออย่างอื่น) ในการรับจดหมายข่าว การอัปเดต หรือสื่ออื่นๆ จาก Nikon หรือผู้ให้บริการรายใดของเรา
 • การยอมรับของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 2. นี้ เราจะเก็บรวบรวมเท่าที่เพียงพอและจำเป็นและจำกัดเฉพาะการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 4. ด้านล่างนี้เท่านั้น

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

Nikon เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงช่องทางดังต่อไปนี้

 • เมื่อท่านลงทะเบียนสร้างบัญชีสมาชิกบนเว็บไซต์ของ Nikon / Nikon Club
 • เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการของ Nikon ผ่านช่องทางออนไลน์
 • เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Nikon School/Activity/Workshop
 • เมื่อท่านลงทะเบียนแลกรับของสมนาคุณ
 • เมื่อท่านสมัครสมาชิก Nikon Professional Services
 • เมื่อท่านสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นบนเว็บไซต์
 • เมื่อท่านส่งแบบสอบถาม หรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ Nikon

ท่านยืนยันและรับรองว่าในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ Nikon มีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นและแจ้งให้บุคคลนั้นทราบถึงวัตถุประสงค์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นแล้ว (และความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง กรณีที่บุคคลนั้นอายุต่ำกว่า 10 ปี) สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น

4. Nikon ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และเข้าถึงบริการของ Nikon ท่านรับทราบและตกลงว่า Nikon อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือที่เก็บรวบรวมโดย Nikon จากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3. เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจ Nikon สามารถกระทำได้ ซึ่งรวมไปถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

4.1 เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อพิจารณาดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เช่น

 • เพื่อการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้บริการ รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ท่านร้องขอ
 • เพื่อช่วยเหลือท่านในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา
 • เพื่อดำเนินการรับชำระเงินจากท่านสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ
 • เพื่อดำเนินการออกใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษี
 • เพื่อส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังที่อยู่ของท่านที่ได้ให้ไว้แก่เรา
 • เพื่อการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการซื้อขายหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านช่องทางใดๆ
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซม และการส่งเคลมผลิตภัณฑ์

4.2 เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ Nikon ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เช่น

 • เพื่อตอบสนองต่อคำขอ รวมถึงการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมและประวัติการซ่อมแซม
 • เพื่อรวบรวมคำถามและข้อร้องเรียนของท่านในการปรับปรุงการให้บริการของเรา รวมถึงการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียน
 • เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดความต้องการของลูกค้าสำหรับการวางแผน การพัฒนา การโฆษณา การขายผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการบริการของ Nikon (ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจมาจากแบบสอบถามที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือจากประวัติการสอบถามของลูกค้า)
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการหลังการขาย
 • เพื่อการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านสมัครใช้บริการเว็บไซต์ หรือเมื่อท่านลงทะเบียนหลักสูตร Nikon School/Activity/Workshop
 • เพื่อติดต่อกับท่านเกี่ยวกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันที่ เวลา สถานที่ และข้อมูลอื่นๆ ของหลักสูตร Nikon School/Activity/Workshop
 • เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของท่านในการสมัคร Nikon Professional Services Thailand Membership
 • เพื่อการส่งของสมนาคุณ และเพื่อส่งรางวัล ให้กับบุคคลที่ได้รับของสมนาคุณหรือผู้ชนะรางวัล
 • เพื่อการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจ จัดทำสถิติ การวิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ (โดยที่ข้อมูลจะถูกทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล)
 • เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน/สอบสวน/ตรวจสอบ/การขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย โดยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร/ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงที่ปรึกษาอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว การเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกเพื่อจัดทำบัญชี การเงินและระบบไอทีสารสนเทศ เป็นต้น

4.3 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ Nikon เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด การเปิดเผยหรือนำส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งศาล และ/หรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย เป็นต้น

4..4 นอกจากนี้ ในกรณีที่เราส่งข่าวสาร ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลการบริการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Nikon เช่น การส่งแคตตาล็อก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำการตลาด การจัดทำรายการส่งเสริมการขาย เราจะขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย Nikon จะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่านก่อน หรือมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่นโดยกฎหมายให้อำนาจกระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม หรือต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมไปถึง การนำส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงเมื่อได้รับคำสั่ง หมายศาล หรือหนังสือราชการให้ต้องดำเนินการใด ๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น

5.2 เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ให้บริการของ Nikon และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น รวมไปถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ที่ปรึกษา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทนายความ นักบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีของเรา
 2. ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาปรับปรุง หรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเว็บไซต์ของ Nikon
 3. ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกและผู้รับเหมาช่วง (รวมถึงผู้ให้บริการชำระเงิน บริหารจัดการ หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเว็บไซต์และ/หรือธุรกิจของเรา) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลของเรา
 4. ตัวแทนใด ๆ ที่กระทำการในนามของเรา และพันธมิตรทางธุรกิจ
 5. ผู้ให้บริการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของเรา และอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน

ทั้งนี้ เราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านี้จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราหรือที่เราเก็บรวบรวมจากท่านจากการที่ท่านเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเราอาจถูกส่งไปยัง Nikon Group ที่อยู่ในต่างประเทศ และอาจถูกส่งไปจัดเก็บไว้กับผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเทศฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งเราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าการส่งหรือโอนดังกล่าวนั้นมีเหตุให้สามารถกระทำได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเข้ากรณียกเว้นที่ Nikon สามารถส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.4 เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในข้อ 4 ข้างต้น

Nikon จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามได้ลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับที่เหมาะสม และ Nikon จะตรวจสอบและควบคุมการใช้และการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว 

6. Nikon ปกป้องและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

6.1 Nikon จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญา มาตรฐานทางบัญชี อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

6.2 เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

6.3 Nikon ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Nikon Group และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความดูแลของเรานั้นปลอดภัย เราขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย โดยครอบคลุมถึงการป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือกระทำการโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

6.4 เราจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อป้องกันมิให้มีการโจมตีหรือมีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านมั่นใจว่าเราจะดำเนินการกำกับดูแลบุคคลนั้นให้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเป็นไปตามคำสั่งของ Nikon

6.5 ท่านรับทราบว่า Nikon ไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่มีบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการที่ท่านไม่ได้เก็บรักษาข้อมูลประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่านได้ ดังนั้น ท่านมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านตลอดเวลา

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 เมื่อใดก็ตามที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Nikon (เช่น สำหรับการลงทะเบียน) ท่านยืนยันและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม Nikon ดำเนินการเต็มความสามารถในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของท่าน เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเห็นว่าข้อมูลที่เรามีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน

7.2 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. สิทธิในการขอรับหรือโอนย้ายข้อมูลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์ (Nikon ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะกำหนดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสม) เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 3. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใดๆ
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายที่เราไม่อาจดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้
 6. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดตามกฎหมายหรือตามสัญญา ทั้งนี้ การขอถอนความยินยอมของท่าน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย
 7. สิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเรามิได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

7.3 หากท่านมีสิทธิใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น และต้องการใช้สิทธิดังกล่าว โปรดส่งคำขอไปที่ Privacy.Th@nikon.com รวมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนของท่าน (เช่น บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ที่มีรูปถ่ายที่ถูกต้องเพื่อยืนยันตัวตน ทั้งนี้ โปรดลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนาและหมู่เลือดออกก่อนส่งให้แก่เรา) และระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิ รวมถึงบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี)

7.4 การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Nikon อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้ตามข้อจำกัดการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ในกรณีที่เราปฏิเสธไม่ดำเนินตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน เราจะบันทึกคำร้องขอของท่านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

7.5 โดยทั่วไปแล้ว Nikon จะดำเนินการตามสิทธิที่ท่านร้องขอ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ซึ่งไม่เกิน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน) และเราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากเราจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น

8. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการให้บริการ

ท่านมีสิทธิในการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา หากท่านต้องการยกเลิก โปรดส่งอีเมลไปที่ Privacy.Th@nikon.com พร้อมระบุว่า 'ยกเลิกการสมัคร' และส่งข้อมูลที่เพียงพอที่จะระบุตัวบุคคลของท่านแก่เรา (เช่น ชื่อผู้ใช้ รายละเอียดการลงทะเบียน) และระบุการสมัครรับข้อมูล ซึ่งท่านไม่ต้องการรับหรือเข้าร่วมอีกต่อไป (เช่น บริษัทในเครือของ Nikon) เราจะใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันทำการสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่าน

9. ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์หรือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อายุ 16 ปีขึ้นไป (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เยาว์”) ท่านสามารถใช้บริการ และเปิดเผยข้อมูลให้เราทราบได้ โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดให้เราสามารถกระทำได้ และเราจะจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่เหมาะสม

หาก Nikon พบว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี Nikon ขอปฏิเสธการดำเนินการใดๆ ตามคำขอของท่าน และจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด เว้นแต่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น Nikon สามารถดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นข้อยกเว้นการขอความยินยอมได้

10. การเชื่อมโยงไปยังบุคคลภายนอก

ในบางบริการบนเว็บไซต์ Nikon อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ถูกเชื่อมโยงไปนั้นจะไม่ถูกควบคุมและกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nikon ฉบับนี้ แต่จะถูกควบคุมและกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นแทน ทั้งนี้ Nikon จะไม่มีส่วนร่วมในความรับผิดใด ๆ ต่อท่านหากเว็บไซต์ขอบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ปฏิบัติหรือดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่ได้มีการประกาศไว้ เราแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลภายนอกที่ท่านเยี่ยมชม ซึ่งรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านรับทราบว่าการใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

11. ข้อมูลคุกกี้ 

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Nikon เราอาจจัดเก็บข้อมูลบางอย่างในคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบของ "คุกกี้" เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติ ในครั้งต่อไปที่ท่านเยี่ยมชม คุกกี้สามารถช่วยเราได้หลายวิธี เช่น อนุญาตให้เราปรับแต่งเว็บไซต์และบริการของเราให้ตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้น หรือจัดเก็บรหัสผ่านของท่านเพื่อช่วยให้ท่านไม่ต้องป้อนรหัสผ่านใหม่ทุกครั้ง

หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ โปรดกำหนดค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านให้ลบคุกกี้ทั้งหมดออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ และบล็อกคุกกี้ทั้งหมดหรือรับคำเตือนก่อนที่จะมีการจัดเก็บคุกกี้

12. การปรับปรุงนโยบาย

Nikon จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างต่อเนื่องและดียิ่งขึ้น

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะทำการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่ถูกปรับปรุงลงบนหน้าเว็บไซต์นี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะต้องแจ้งเตือนท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบบนหน้าเว็บไซต์นี้และทำการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม

ท่านตกลงว่าการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปของท่าน หลังจากการแก้ไขนโยบายดังกล่าว จะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขนั้น และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ Nikon ขอแนะนำให้ท่านเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์เป็นประจำ เพื่อตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่บนหน้าเว็บไซต์

13. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูส่วนบุคคลของเรา ผ่านช่องทาง  Privacy.Th@nikon

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด กุมภาพันธ์ 2567