Warranty Policy

ข้อมูลการรับประกันผลิตภัณฑ์นิคอน

อุปกรณ์นิคอนของคุณได้รับการผลิตตามมาตรฐานด้านคุณภาพสูงสุดโดย Nikon Corporation บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณดูแลอุปกรณ์เป็นอย่างดี และปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษาในคู่มือการใช้งานอย่างระมัดระวังอยู่เสมอ เพื่อให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ต่อไปได้อย่างยาวนานและใช้งานได้ดี บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาการรับประกันเฉพาะในกรณีที่มีการแสดงใบรับประกันของนิคอนพร้อมกับใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการซื้อรูปแบบอื่นกับทางศูนย์บริการนิคอนเท่านั้น หากไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าว หรือหากข้อมูลในเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถอ่านออกได้ นิคอนขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการรับประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

'การรับประกัน' เพิ่มเติม (การรับประกันทางกฎหมายหรือโดยตัวแทนจำหน่าย)

ผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์นิคอนบางรายอาจให้การรับประกันทางกฎหมายหรือเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกันของนิคอน การเรียกร้องสิทธิ์ในบริการด้านการรับประกันใดๆ ภายใต้การรับประกันเพิ่มเติมในลักษณะนี้จะเป็นการดำเนินการระหว่างผู้บริโภคกับผู้ค้าปลีก ในกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกในพื้นที่ของคุณ ศูนย์บริการนิคอนไม่สามารถรองรับข้อตกลงเชิงพาณิชย์ในลักษณะนี้ที่จัดทำขึ้นระหว่างผู้ค้าปลีกกับผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ค้าปลีกซื้อผลิตภัณฑ์นิคอนผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตลาดสีเทา (Grey Market) หากผลิตภัณฑ์เข้าข่ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตลาดสีเทา นิคอนขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการหรือการซ่อมแซม

การรับประกันระหว่างประเทศสำหรับเลนส์แบบถอดเปลี่ยนได้ของ NIKKOR และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 เป็นต้นไป นิคอนจะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันระหว่างประเทศไปเป็นการรับประกันในประเทศโดยเจาะจงตามประเทศที่จำหน่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม [โปรดคลิกที่นี่]

การรับประกันสำหรับกล้องส่องทางไกล ฟิลด์สโคป และเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

โปรดอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับบริการในแผ่นพับ “วิธีใช้ใบรับประกันบริการนิคอนของคุณ” ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการรับประกันบริการของนิคอน

อุปกรณ์นิคอนของคุณได้รับการรับประกันในกรณีที่มีข้อบกพร่องอันเกิดจากการผลิตเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็มนับจากวันที่ซื้อ หากภายในระยะเวลาการรับประกันนี้ ผลิตภัณฑ์มีข้อบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากวัสดุหรือคุณภาพของงานผลิตที่ไม่เหมาะสม เครือข่ายศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของเราภายในพื้นที่ขายจะดำเนินการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยไม่คิดค่าแรงและค่าอะไหล่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง นิคอนขอสงวนสิทธิ์ (ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว) ในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์

1. บริษัทฯ จะให้การรับประกันนี้เฉพาะในกรณีที่มีการแสดงใบรับประกันที่สมบูรณ์ พร้อมกับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่ระบุวันที่ซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ์ และชื่อตัวแทนจำหน่าย พร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น นิคอนขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการรับประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถแสดงเอกสารข้างต้น หรือในกรณีที่ข้อมูลในเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถอ่านออกได้

2. การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุม:

  • การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากมีการสึกหรอตามปกติ
  • การดัดแปลงเพื่ออัพเกรดผลิตภัณฑ์จากวัตถุประสงค์ปกติดังที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งาน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากนิคอน
  • ค่าขนส่งและความเสี่ยงทั้งหมดในการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้าไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  • ความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากการดัดแปลงหรือการปรับแต่งซึ่งอาจทำกับผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากนิคอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของท้องถิ่นหรือประเทศที่มีผลบังคับใช้ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่มีการออกแบบและ/หรือผลิตผลิตภัณฑ์โดยแรกเริ่ม

3. การรับประกันจะไม่สามารถใช้ได้ในกรณี:

  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การไม่ยอมใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ปกติหรือตามคำแนะนำสำหรับผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาที่เหมาะสม และการติดตั้งหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับใช้ในประเทศที่ มีการใช้งานผลิตภัณฑ์
  • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ฟ้าผ่า น้ำ ไฟ การใช้งานในทางที่ผิด หรือการปล่อยปละละเลย
  • การขูดลอก สภาพที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือการลบเลือนของชื่อรุ่นหรือหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์
  • ความเสียหายอันเป็นผลจากการซ่อมแซมหรือการปรับเปลี่ยนซึ่งดำเนินการโดยองค์กรหรือบุคคลที่ให้บริการซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
  • ข้อบกพร่องในระบบใดๆ ที่นำไปรวมไว้ในผลิตภัณฑ์ หรือที่มีการใช้งานกับผลิตภัณฑ์

4. การรับประกันบริการนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายของประเทศที่บังคับใช้ หรือสิทธิ์ของผู้บริโภคต่อตัวแทนจำหน่ายที่เกิดจากสัญญาการซื้อ/ขาย