ข้อกำหนดและเงื่อนไข

(แก้ไขล่าสุดเมื่อ กันยายน 2566)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้แบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา โดยการส่งแบบฟอร์ม คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกําหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ กรุณาอย่าส่งแบบฟอร์ม

1. คุณสมบัติ:

คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี เพื่อที่จะส่งแบบฟอร์มนี้ โดยการส่งแบบฟอร์มนี้จะแสดงว่าคุณมีอายุ16 ปีหรือมากกว่า

2. การลงทะเบียนและส่งข้อมูล:

การลงทะเบียนความสนใจในผลิตภัณฑ์ คุณต้องกรอกแบบฟอร์มด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน คุณอาจต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อ, อีเมล และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ระบุในแบบฟอร์ม

3. แจ้งให้ทราบ:

เราจะใช้ข้อมูลสำหรับการติดต่อของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มเพื่อส่งข่าวสารและอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เราไม่รับประกันเกี่ยวกับระยะเวลาหรือเนื้อหาของโฆษณาเหล่านี้ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจในการแก้ไขหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์

4. นโยบายความเป็นส่วนตัว:

เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมอยู่ในข้อกําหนดเหล่านี้โดยอ้างอิงการส่งแบบฟอร์ม คุณยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่นี่

https://www.nikon.co.th/privacypolicy

5. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ:

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฏิเสธการรับประกันและความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการใช้แบบฟอร์มของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ ผลที่ตามมา หรือความเสียหายพิเศษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มหรือผลิตภัณฑ์

6. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด:

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์หรือวิธีการสื่อสารอื่น ๆ ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง

7. การยกเลิก:

เราอาจยุติการลงทะเบียนของคุณได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงหากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ หรือถ้าเรายุติผลิตภัณฑ์ เมื่อยุติการเข้าถึงประกาศ การอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะยุติลง

8. กฎหมายที่บังคับใช้:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมและตีความตาม กฎหมายของประเทศไทย

9. การติดต่อ:

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือแบบฟอร์มนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Nikonstore.TH@nikon.com 

โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้