ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้ระบบการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ การดำเนินการต่อแสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ระบบการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

1. การลงทะเบียนและการส่ง:

ในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน คุณอาจต้องระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ร้องขอในระบบ

 

2. ความเป็นส่วนตัว:

เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมไว้โดยการอ้างอิงในข้อกำหนดเหล่านี้ การดำเนินการต่อแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่นี่

https://www.nikon.co.th/privacypolicy

 

3. กฏเกณฑ์ของหนี้สิน:

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฏิเสธการรับประกันและความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานระบบการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ ผลที่ตามมา หรือความเสียหายพิเศษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับระบบหรือผลิตภัณฑ์

 

4. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด:

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์หรือวิธีการสื่อสารอื่น ๆ ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง

 

5. กฎหมายที่บังคับใช้:

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของ [เขตอำนาจศาล] โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของกฎหมาย

 

6. ข้อมูลติดต่อ:

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Nikonstore.TH@nikon.com  

 

7. เมื่อคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์ Nikon (https://warranty.nikon-asia.com/) คุณรับทราบและยอมรับว่า Nikon Thailand อาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามดุลยพินิจซึ่งรวมถึง ให้การสนับสนุนแก่คุณในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

 

8. นิคอน ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และ/หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

9. การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์สงวนไว้สำหรับลูกค้าในประเทศไทยและครอบคลุมเฉพาะกล้อง Nikon ที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท นิคอนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น 

 

10. คุณต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ (ใบรับประกันที่ออกโดยบริษัท นิคอนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และใบเสร็จระบุชื่อร้านค้าและวันที่ซื้อ) เพื่อเป็นหลักฐานวันที่ซื้อและเป็นเอกสารประกอบสำหรับนิคอนประเทศไทยในการให้บริการ

 

11. เมื่อเข้ารับบริการภายใต้ระยะเวลารับประกัน คุณจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้:

  1. หลักฐานการซื้อต้นฉบับ (ใบเสร็จระบุชื่อร้านค้า)
  2. ใบรับประกันสินค้าฉบับบจริงออกโดยบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

12. นิคอน ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันใดๆ หากท่านไม่แสดงเอกสารยืนยันการรับประกันสินค้าตามข้อ 11 โดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติ

 

13. การรับประกันไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียลที่ระบุในใบรับประกันเท่านั้น

 

14. ใบรับประกันที่สามารถใช้เป็นหลักฐานการให้บริการได้จะต้องมีการระบุข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน (ชื่อเจ้าของ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, อีเมล, วันที่ซื้อ)

 

15. เงื่อนไขการรับประกันไม่ครอบคลุมปัจจัยต่อไปนี้:

  1. ความชำรุดหรือความผิดปกติที่เกิดจากความเสียหายที่เกิดจากการดูแลที่ไม่เหมาะสม การใช้งานผิดวิธี หรือการใช้งานที่ขัดต่อคำแนะนำการใช้งานตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
  2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ แบตเตอรี่รั่ว ทราย ของแข็ง ของเหลว และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
  3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งหรือการจัดส่งทางไปรษณีย์
  4. ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงหรือการให้บริการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการ Nikon ที่ได้รับอนุญาต
  5. อุปกรณ์เสริมได้แก่ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ
  6. กรณีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สูญหายเนื่องจากสินค้าเสียหายหรือซ่อมแซม
  7. ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดการรับประกันไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
  8. ในกรณีที่หมายเลขซีเรียลมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบออก

 

16. การรับประกันนี้ใช้กับกล้องนิคอนที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

 

17. การตัดสินใจของ บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

18. สามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ Nikon ได้ที่ https://www.nikon.co.th/terms-of-sale  

 

เมื่อดำเนินการต่อ แสดงว่าคุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

Nikon Sales (Thailand) Co., Ltd.