การสนับสนุน

คำแนะนำด้านบริการจากนิคอน

คำแนะนำด้านบริการทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ออพติค เพื่อถ่ายภาพกีฬาและนันทนาการของนิคอน

[ 23 June 2022 ]

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออพติค เพื่อถ่ายภาพกีฬาและนันทนาการของนิคอน

เนื่องจากนิคอนพบว่าสายคล้องกล้องส่องทางไกลและฟิลด์สโคป อาจมีค่า PAHs1เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบ REACH2 สำหรับผลิตภัณฑ์บางรุ่น

1 มีการกำหนดค่ามาตรฐานอย่างเข้มงวดสำหรับการใช้ PAHs ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2558(ภาคผนวก 17 รายการ 50 ของกฎระเบียบ REACH (EC) No1907 / 2006)
2 กฎระเบียบ REACH เป็นข้อบังคับทางกฎหมายสำหรับการจัดการสารเคมีในสหภาพยุโรป ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 สารเคมีที่ผลิตและใช้ในสหภาพยุโรป จำเป็นต้องมีการจดทะเบียน การประเมินการขออนุญาต และการจำกัด

ทางนิคอนได้ประเมินสถานการณ์และยืนยันได้ว่า การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ REACH ที่อาจเกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดข้อกังวลใดๆ ต่อความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้งานภายใต้การใช้งานปกติ

อย่างไรก็ตาม ทางนิคอนจะทำการเปลี่ยนสายคล้องที่ได้รับผลกระทบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่กำหนดระยะเวลาการรับประกัน

บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น โดยจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และหวังว่าคุณจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและวิธีการเปลี่ยน

หากมีการแจ้งเคลม ทางนิคอนจะเปลี่ยนสายคล้องที่อาจได้รับผลกระทบที่ซื้อในวันที่หรือหลัง วันที่ 27 ธันวาคม 2558 สายที่ปรับปรุงใหม่เป็นไปตามกฎระเบียบ REACH โดยไม่กำหนดระยะเวลาการรับประกันและไม่มีค่าใช้จ่าย3 เมื่อตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

นิคอนได้ระงับการจัดส่งและการจัดจำหน่ายสายคล้องที่อาจได้รับผลกระทบทั้งหมดในช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทางนิคอนเป็นผู้จำหน่ายในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรปโดยทันที

หากคุณมีสายคล้องที่ได้รับผลกระทบ โปรดติดต่อฝ่ายบริการของนิคอนที่นี่:

Nikon Service Centre

โปรดเตรียมรุ่นผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียลให้พร้อม

3 เปลี่ยนเฉพาะสายคล้องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเท่านั้น
ซึ่งส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ออพติคนั้นไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้น

หมายเลขระบุสาย

ตำแหน่งของหมายเลขระบุ (อ้างอิง MONARCH 5)

SERVICE ADVISORY FOR NIKON D810 DIGITAL SLR CAMERA | Nikon Cameras & LensesSERVICE ADVISORY FOR NIKON D810 DIGITAL SLR CAMERA | Nikon Cameras & Lenses
สายเก่า
SERVICE ADVISORY FOR NIKON D810 DIGITAL SLR CAMERA | Nikon Cameras & LensesSERVICE ADVISORY FOR NIKON D810 DIGITAL SLR CAMERA | Nikon Cameras & Lenses
สายที่ปรับปรุงใหม่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและหมายเลขซีเรียล

ตำแหน่งของหมายเลขซีเรียล (อ้างอิง MONARCH 5)

SERVICE ADVISORY FOR NIKON D810 DIGITAL SLR CAMERA | Nikon Cameras & LensesSERVICE ADVISORY FOR NIKON D810 DIGITAL SLR CAMERA | Nikon Cameras & Lenses
SERVICE ADVISORY FOR NIKON D810 DIGITAL SLR CAMERA | Nikon Cameras & LensesSERVICE ADVISORY FOR NIKON D810 DIGITAL SLR CAMERA | Nikon Cameras & Lenses

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายได้รับผลกระทบ


หมายเลขระบุส
าย
ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขซีเรี
ยล
วันที่เริ่มต้นก
ารแลก
เปลี่ยนตาม
กำหนดการ
หมายเลขระ
บุสายที่ปรับป
รุงใหม่
SAY EDG 7x42 DCF No.000561~ 1 ก.ย. 2565 SAY-1
EDG 8x42 DCF No.301175~
EDG 10x42 DCF No.501236~
EDG 8x32 DCF No.700656~
SBY MONARCH HG 8X30 No.2000146~ 1 ส.ค. 2565 SBY-1
MONARCH HG 10X30 No.3000145~
MONARCH HG 8x42 No.000037~
MONARCH HG 10x42 No.100037~
MONARCH M7 8x30 No.1000181~
MONARCH M7 10x30 No.2000431~
MONARCH M7 8x42 No.3000921~
MONARCH M7 10x42 No.4000861~
MONARCH M5 8x42 No.1001041~
MONARCH M5 10x42 No.2000991~
MONARCH M5 12x42 No.3000461~
MONARCH M7+ 8x30 No.5000061~
SBV MONARCH HG 10x42 No.100037~ 1 ส.ค. 256 SBV-1
MONARCH HG 8x42 No.000037~
SBW MONARCH HG 8X30 No.2000146~ 1 ส.ค. 256 SBW-1
MONARCH HG 10X30 No.3000145~
SBG MONARCH HG 10x42 No.100037~ 1 ส.ค. 256 SBG-1
MONARCH HG 8x42 No.000037~
MONARCH 7 8x30 No.0011603~
MONARCH 7 10x30 No.3008293~
MONARCH 5 8X42 No.0054011~
MONARCH 5 10X42 No.3066804~
MONARCH 5 12X42 No.5018326~
MONARCH 5 8X56 No.0002193~
MONARCH 5 16X56 No.3002682~
MONARCH 5 20X56 No.5002766~
SBP FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S No.210069~ 1 ก.ย. 2565 SBP-1
FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A No.220066~
FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S No.230067~
FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A No.240066~
SBQ FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S No.210069~ 1 ก.ย. 2565 SBQ-1
FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A No.220066~
FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S No.230067~
FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A No.240066~
SBV RANGEFINDER BINOCULARS Laser Force 10x42 No.0003010 ~ 1 ส.ค. 256 SBV-1

มาตรการป้องกัน

เพื่อรับมือจากกรณีดังกล่าว พนักงานทุกคนของบริษัทในเครือนิคอนจะได้รับการฝึกอบรมทบทวนอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ REACH นอกจากนี้ เราจะเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบของเรา ตลอดจนกำชับและบริหารจัดการซัพพลายเออร์ให้ดีขึ้นเกี่ยวกับกฎระเบียบ REACH เพื่อพยายามป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต

ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น