Nikon Imaging | Thailand | Asia Pacific

นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการรับประกันผลิตภัณฑ์นิคอน

อุปกรณ์นิคอนของคุณได้รับการผลิตตามมาตรฐานด้านคุณภาพสูงสุดโดย Nikon Corporation บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณดูแลอุปกรณ์เป็นอย่างดี และปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษาในคู่มือการใช้งานอย่างระมัดระวังอยู่เสมอ เพื่อให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ต่อไปได้อย่างยาวนานและใช้งานได้ดี บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาการรับประกันเฉพาะในกรณีที่มีการแสดงใบรับประกันของนิคอนพร้อมกับใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการซื้อรูปแบบอื่นกับทางศูนย์บริการนิคอนเท่านั้น หากไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าว หรือหากข้อมูลในเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถอ่านออกได้ นิคอนขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการรับประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

'การรับประกัน' เพิ่มเติม (การรับประกันทางกฎหมายหรือโดยตัวแทนจำหน่าย)

ผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์นิคอนบางรายอาจให้การรับประกันทางกฎหมายหรือเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกันของนิคอน การเรียกร้องสิทธิ์ในบริการด้านการรับประกันใดๆ ภายใต้การรับประกันเพิ่มเติมในลักษณะนี้จะเป็นการดำเนินการระหว่างผู้บริโภคกับผู้ค้าปลีก ในกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกในพื้นที่ของคุณ ศูนย์บริการนิคอนไม่สามารถรองรับข้อตกลงเชิงพาณิชย์ในลักษณะนี้ที่จัดทำขึ้นระหว่างผู้ค้าปลีกกับผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ค้าปลีกซื้อผลิตภัณฑ์นิคอนผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตลาดสีเทา (Grey Market) หากผลิตภัณฑ์เข้าข่ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตลาดสีเทา นิคอนขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการหรือการซ่อมแซม

 

การรับประกันระหว่างประเทศสำหรับเลนส์แบบถอดเปลี่ยนได้ของ NIKKOR และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 เป็นต้นไป นิคอนจะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันระหว่างประเทศไปเป็นการรับประกันในประเทศโดยเจาะจงตามประเทศที่จำหน่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม [โปรดคลิกที่นี่]

 

การรับประกันสำหรับกล้องส่องทางไกล ฟิลด์สโคป และเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

โปรดอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับบริการในแผ่นพับ “วิธีใช้ใบรับประกันบริการนิคอนของคุณ” ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

  • เงื่อนไขการรับประกันบริการของนิคอน