Nikon Imaging | Thailand | Asia Pacific

ข่าวองค์กร

06-05-2015

นิคอนปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อคืนประโยชน์สู่สังคมในโครงการ “ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อคืนประโยชน์สู่สังคมในโครงการ “ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองหินเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วยอาคารเรียนเพียง 1 หลัง โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน และคณาจารย์ทั้งหมด 3 ท่าน โดยโรงเรียนบ้านหนองหินขาดแคลนงบประมาณและอยู่ในรายชื่อของโครงการขาดโอกาสในการพัฒนาของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท นิคอน จำนวน 40 ท่าน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน ทั้งยังได้มอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา พร้อมกันนั้นได้จัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้การถ่ายภาพจากอาสาสมัครนิคอน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ พร้อมไปกับความสนุนสนานในการเก็บภาพต่าง ๆ โดยน้อง ๆ จะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อเก็บภาพต่าง ๆ และแต่ละกลุ่มจะคัดเลือกรูปภาพจำนวน 2 รูป ในแบบ “ชัด-ลึก” และ “ชัด-ตื้น” สำหรับการประกวดถ่ายภาพ

ในโอกาสนี้ ทัตสึยะ ยามากุจิ ประธานและกรรมการ บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “นิคอนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคมในแขนงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเราให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรของนิคอน ในการร่วมรับผิดชอบต่อการร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของนิคอนทั่วโลกที่มุ่งแน้นการตอบแทนประชาคม ด้วยการส่งเสริมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การศึกษา สวัสดิการอุปโภคบริโภค ครั้งนี้เรามีโอกาสจัดกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหิน จ.สุพรรณบุรี โดยเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกและทำให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปลูกต้นไม้ร่วมกัน รวมทั้งให้การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทั้งการร่างกายและสติปัญญาของเยาวชนไทย”

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พนักงานนิคอนมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นและสนับสนุนในการคืนประโยชน์สู่สังคม ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ โปรดเข้าเว็บไซต์ทั่วโลกของเรา http://www.nikon.com/about/csr/society/index

ทัตสึยะ ยามากุจิ ประธานและกรรมการ พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

น้องๆ โรงเรียนบ้านหนองหิน ได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์อย่างสนุกสนาน

ทัตสึยะ ยามากุจิ ประธานและกรรมการ บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบของขวัญพิเศษให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองหิน

น้องๆ โรงเรียนบ้านหนองหินได้เรียนรู้การถ่ายภาพ จากกิจกรรมที่จัดโดยพนักงานนิคอน

เด็กๆ ได้ทดลองถ่ายภาพตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างสนุกสนาน